O nas - MKS Krakus Nowa Huta

Przejdź do treści

Menu główne:

O nas

MKS Krakus Nowa Huta - klub sportowy, który użytkuje obiekty treningowe na terenie MOS Kraków Wschód. Klub posiada bogatą, przeszło 60-letnią tradycję (rok założenia 1954), zajmuje się szkoleniem młodych zawodników we wszystkich juniorskich kategoriach wiekowych - od skrzatów do juniorów.

STATUT KLUBU MKS KRAKUS


REGULAMIN KLUBU MKS KRAKUS
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zawodnikiem MKS Krakus może zostać każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutację sportową.
 
2. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy pracujący w MKS Krakus. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik i koordynatora sekcji.
 
3. Warunkiem gry w drużynach MKS Krakus jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęcia sportowych.
 
4. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
 
5. Decyzją trenerów MKS Krakus zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego.
 
6. Trener odpowiadający za rocznik podejmuję decyzję, w której grupie rówieśników dany zawodnik będzie ćwiczył.
 
7. Każdy zawodnik (członek) MKS Krakus zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojego Klubu, w szczególności przez działania i postawy zgodne z misją i statutem Klubu oraz etyką sportową i zasadami fair-play oraz przestrzegania regulaminów i przepisów ogólnych PZPN i MZPN.
 
8. Warunkami przynależności do Klubu są:
- Złożenie deklaracji członkowskiej,
- Zezwolenie rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku osób niepełnoletnich,
- Posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej,
- Opłacenie składek członkowskich,
- Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.

II. SZKOLENIE, ORGANIZACJA ZAJĘĆ i BEZPIECZEŃSTWO

1. Treningi odbywają się na obiektach sportowych wynajętych przez MKS Krakus oraz na wolnym powietrzu w miejscach wskazanych przez Klub.

2. Miejsca, daty i godziny prowadzenia zajęć sportowych ogłasza Klub.

3. W czasie treningów odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą trenerzy.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu. Podczas zajęć sportowych zawodnicy ubezpieczeni są przez MKS Krakus na podstawie ubezpieczenia NNW.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW
 
 
1. Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem MKS Krakus.

2. Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów MKS Krakus oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.

3. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

4. Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

5. Podczas treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać poza terenem obiektu na którym odbywa się dany trening.

6. Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Klubu.

7. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. MKS Krakus nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach (krótsze niż połowa zajęć w danym miesiącu).

9. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.

10. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zmiany jej wysokości (zniżka socjalna), po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem MKS Krakus.

11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

12. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora MKS Krakus.

13. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia.

IV. ZAWODY I OBOZY SPORTOWE

1. Decyzja o powołaniu zawodnika na zawody należy wyłącznie do trenera.

2. Powołanie na zawody otrzymuje zawodnik, który spełnia następujące kryteria:
- systematycznie uczęszcza na treningi,
- wykazuje zaangażowanie podczas treningów,
- w zachowaniu zawodnika nie obserwuje się niewłaściwego stosunku do innych zawodników i trenerów,
- nie zalega z opłacaniem składek członkowskich.

3. Każdy zawodnik powołany na zawody sportowe jako reprezentant klubu zobowiązany jest do obecności na tych zawodach.

4. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestniczenie w zawodach, zawodnik ma obowiązek poinformowania trenera lub kierownika o swojej nieobecności najpóźniej do 24 h przed ich rozpoczęciem oraz przedstawić pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności na pierwszym treningu po zawodach, na którym zawodnik się stawi.

5. Nieobecność na zawodach bez poinformowania trenera traktowana będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.

6. Zawodnik może nie zostać powołany przez trenera na zawody z następujących powodów:
- gdy nie osiąga wyznaczonych wyników sportowych,
- za niesportowe zachowanie,
- na wniosek rodziców,
- w przypadku braku ważnych badań lekarskich.

7. Zawodnik ma obowiązek występowania podczas zawodów w stroju klubowym.

8. Wyjazd na zawody odbywa się w grupie, pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady muszą być każdorazowo zaakceptowane przez trenera.

9. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych Klub może organizować obozy szkoleniowe, w których uczestnictwo jest obowiązkowe.

10. Zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w obozie jest możliwe w szczególnych przypadkach i wymaga zgody trenera.

11. Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Klubu.

12. W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony z powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu opłata za udział nie jest zwracana a opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.

V. NAGRODY I KARY

1. Za godne reprezentowanie Klubu, wzorowe zachowanie i aktywny udział w zajęciach treningowych oraz osiągnięcia w zawodach sportowych możliwe są następujące wyróżnienia i nagrody:
- pochwała ustna,
- pochwała w formie dyplomu lub listu pochwalnego,
- nagroda rzeczowa.

2. Wysokość oraz rodzaj nagród zależy od kondycji finansowej Klubu i jest ustalana przez Zarząd Klubu.

3. Wnioski o nagrody zatwierdza Zarząd Klubu.

4. Nagrody przyznawane są na wniosek trenera lub członków Zarządu Klubu.

5. Nie będą tolerowane wszelkie przejawy agresji (zarówno fizycznej jak i słownej), a osoby agresywne będą ponosiły konsekwencje swojego zachowania łącznie z usunięciem z Klubu.

6. Za niewłaściwe zachowywanie się zawodnika, naruszanie postanowień regulaminów obowiązujących w Klubie oraz niewykonywanie poleceń trenerów przewiduje się następujące kary w zależności od rodzaju wykroczenia:
- upomnienie ustne,
- wydalenie z treningu przez trenera,
- ostrzeżenie ustne w obecności rodziców lub opiekunów prawnych,
- udzielenie nagany na piśmie,
- zawieszenie w treningach na okres od 1 tygodnia do 1 miesiąca,
- niedopuszczenie do zawodów jeśli zawodnik opuścił przynajmniej połowę zajęć w tygodniu poprzedzającym ich rozegranie,
- odsunięcie od co najmniej dwóch kolejnych zawodów, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności zawodnika na zawodach do których został wyznaczony,
- zawieszenie czasowe na okres od 1 miesiąca do roku,
- skreślenie z listy członków Klubu, co jest równoznaczne ze skreśleniem z listy zawodników Klubu.

7. O ukaranie członka Klubu wnioskują trenerzy lub członkowie Zarządu Klubu.

8. Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do obwinionego prowadzone jest komisyjnie, a decyzje podejmowane są kolegialnie przez Zarząd Klubu.

9. Zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania kary.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. MKS Krakus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z MKS Krakus.

3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny lub Zarząd MKS Krakus.


 

ZARZĄD KLUBU MKS KRAKUS

Prezes: Stanisław Obszański
Wiceprezes: Kamil Czarnecki
Wiceprezes: Arkadiusz Gocal
Skarbnik: Mirosław Harnik
Członkowie zarządu:
Bogusław Kołaś
Piotr Ślusarczyk
Dariusz Marczyński
Marcin Ciupek

MKS KRAKUS

Oficjalna strona klubu
MKS Krakus Nowa Huta
ADRES

Os.Szkolne 39,
31-977, Kraków
KONTAKT

admin@mkskrakus.pl
12 644 34 16
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego